salve

10 tekstów – auto­rem jest sal­ve.

Szczęście jest jak mo­ty l- im bar­dziej za nim go­nisz, tym bar­dziej będzie uciekać. Ale jeśli prze­niesiesz swoją uwagę na in­ne rzeczy, ono przyj­dzie i de­likat­nie usiądzie na twoim ramieniu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 marca 2010, 20:21

I want to run away and hi­de for a lit­tle while. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lutego 2010, 21:02

Miłość jest jak prze­jażdżka na ka­ruze­li. W po­wiet­rzu marzysz, żeby czym prędzej zejść na ziemię, a na ziemi nie możesz się docze­kać, kiedy zno­wu wsiądziesz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 lutego 2010, 23:24

I Bóg zaczy­nał od zera. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 lutego 2010, 17:09

Wszys­tko, co kochałam zos­tało mi odeb­ra­ne, a ja nie umarłam... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 stycznia 2010, 20:45

Naj­ważniej­sze to zna­leźć swój mały sens życia.

przeczytane. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 stycznia 2010, 17:34

Każdy bez­sens ma swój sens, bo bez sen­su nie ma sensu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 stycznia 2010, 22:33

W tym ro­ku udało mi się zdo­być wszys­tko, cze­go chciałam i wszys­tko o czym marzyłam… Ale gdzieś po drodze stra­ciłam na­wet więcej.

z OTH 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 grudnia 2009, 16:05

Cza­sem ludzie zgry­wają niedostępnych, żeby się upew­nić, czy uczu­cia tej dru­giej oso­by są praw­dzi­we.

z OTH 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 grudnia 2009, 16:27

Nie ma ta­kiego wa­gonu, które­go nie da się odczepić... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 listopada 2009, 22:38
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność